Regulamin Siedlisko muzorka Żuromino

 1. Doba najmu domku zaczyna się od od godz. 14.00 i trwa do godz. 10.00
 2. Najemca zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.
 3. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń domku i jego otoczenia, nie mogą być, w dniu odbioru przez Wynajmującego, w stanie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim był domek letniskowy przekazany Najemcy. Za zniszczenia, jakie nastąpiły podczas pobytu Najemcy w domku letniskowym odpowiedzialność ponosi Najemca pokrywając koszty naprawy zniszczonych urządzeń lub wyposażenia. Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu zwrotu domku.
 4. Wynajmujący zobowiązuje się do przestrzegania porządku i przepisów BHP w domku i jego okolicy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, za nieprzestrzeganie przepisów
  p. poż., odpowiedzialność w pełni ponosi Najemca.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania niedopałków na terenie całej posesji i wokół niej, używania petard, fajerwerków, sztucznych ogni itp.
 6. Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domku letniskowego.
 7. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego przyjmować na nocleg dodatkowych osób
  traktując ich jako swoich gości.
 8. Wynajmujący nie może odstępować domku osobom trzecim.
 9. Najemca zobowiązuje do terminowego oddania domku określonego w umowie, jako ostatni dzień pobytu, a także do uiszczenia opłaty za wynajem w dniu przyjazdu.
 10. Kwota należna za okres najmu domku będzie uiszczona w całości najpóźniej w chwili przyjazdu.
 11. Koszty ponoszone przez Najemcę w razie rezygnacji:
  * W przypadku rezygnacji zaliczka nie jest zwracana.
  * Opóźnienie przyjazdu Najemcy powyżej 1 dna od daty rezerwacji bez zawiadomienia o tym fakcie Wynajmującego jest uznane za rezygnację z wynajmu.
  * W razie skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Najemcy, opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
 12. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.